Πιστοποίηση Ανελκυστήρων

Η τήρηση των απαιτούμενων από τον νόμο προδιαγραφών ασφαλείας  διασφαλίζεται με την πιστοποίηση των ανελκυστήρων. Βάσει της νομοθεσίας  όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι. 
Ο έλεγχος από τους φορείς πιστοποίησης είναι καθοριστικής σημασίας καθώς ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ατυχήματος. Κατά την πιστοποίηση γίνεται έλεγχος σε όλα τα κρίσιμα συστήματα ασφαλείας του ανελκυστήρα σας (π.χ. η αυτόματη θύρα θαλάμου τύπου bus, οι κλειδαριές διπλής μανδάλωσης).
Ελέγξετε την ύπαρξη και τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού του ανελκυστήρα σας. Εάν δεν βρείτε, επισκεφτείτε τη ΔΕΗ της περιοχής σας και ζητήστε ένα αντίγραφό του, δείχνοντας το λογαριασμό των κοινοχρήστων.
Η εταιρεία «Ρογκάλας ΑΤΕ Ανελκυστήρες» διαθέτει Τμήμα Πιστοποιήσεων, στελεχωμένο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό με μεγάλη εμπειρία στις απαιτήσεις της εκάστοτε νομοθεσίας. Ελέγχουμε την κατάσταση κάθε ανελκυστήρα που συντηρείται από την εταιρία μας και ενημερώνουμε εγκαίρως τους πελάτες μας για το χρόνο λήξεως των πιστοποιητικών τους.
Αναβαθμίστε τη διαδικασία πιστοποίησης αναθέτοντάς την σε εμάς! Οι καταρτισμένοι σύμβουλοί  μας είναι πάντα πρόθυμοι να σας ενημερώσουν και να σας εξυπηρετήσουν!